Strona główna > Aktualności > Samorozwiązanie Stowarzyszenia

Dodano 2020-02-10 (komentarzy 0)

Samorozwiązanie Stowarzyszenia

Wróć do listy artykułów
Samorozwiązanie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie jest formą dobrowolnej współpracy grupy osób dążących na przykład do realizacji wspólnego celu bądź mających zbieżne zainteresowania. W związku z tym członkowie Stowarzyszenia w każdym momencie mogą również podjąć decyzję o jego rozwiązaniu. Samorozwiązanie jest jednym ze sposobów zakończenia działalności stowarzyszenia. Przy czym decyzja taka musi jednak spełniać ściśle określone wymogi formalne - w tym zatwierdzenia przez sąd.

Zakończenie działalności stowarzyszenia wymaga zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków, wszczęcia procedury likwidacyjnej oraz powołania likwidatora. Informacja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego musi zostać następnie przesłana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Od tego momentu rozpoczyna się sformalizowany proces rozwiązywania danego podmiotu. W tym zakresie obowiązki spoczywają na wybranym przez członków stowarzyszenia likwidatorze. Przede wszystkim zobowiązany jest on do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień rozpoczęcia likwidacji (sprawozdanie to obejmuje zatem okres od ostatniego sprawozdania finansowego zamykającego rok obrotowy do momentu podjęcia uchwały o likwidacji), zakończenia wszelkich zobowiązań stowarzyszenia (w tym zamknięcie rachunku bankowego), zakończenie działalności stowarzyszenia również pod kątem rachunkowo-księgowym oraz przekazania składników majątku stowarzyszenia na cele społeczne (np. na rzecz innego podmiotu).

Likwidator zobowiązany jest także do publicznego poinformowania o likwidacji stowarzyszenia – przy czym należy to zrobić po otrzymaniu z KRS postanowienia o otwarciu likwidacji. Informacja taka może zostać wywieszona np. w urzędzie gminy albo lokalu stowarzyszenia, bądź też może zostać zamieszczona w formie  ogłoszenia o likwidacji na portalu internetowym.

Po przeprowadzeniu wymaganych prawem działań likwidator decyduje o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia. Wówczas należy zamknąć księgi rachunkowe i przygotować sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji. Sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji stanowi załącznik do sprawozdania likwidatora z przeprowadzonej likwidacji. Likwidator zobowiązany jest zatem do złączenia go do wniosku o wykreślenie stowarzyszenia z KRS. Ponadto ma obowiązek przesłać je (wraz z uchwałą zatwierdzającą) do właściwego urzędu skarbowego.

W praktyce oznacza to zatem że po przeprowadzeniu likwidacji odbyć się musi jeszcze jedno walne zabranie członków, które zatwierdzi podjęte przez likwidatora działania i ostatecznie doprowadzi do rozwiązania podmiotu…

 

Komentarze: