Strona główna > Aktualności > Najważniejsze informacje na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa

Dodano 2020-02-06 (komentarzy 0)

Najważniejsze informacje na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa

Wróć do listy artykułów
Najważniejsze informacje na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo czyli inaczej wyodrębniona organizacyjnie, prawnie, technicznie i ekonomicznie jednostka prowadząca działalność gospodarczą o strategicznym znaczeniu dla gospodarki rynkowej. Istotą każdego przedsiębiorstwa inaczej jednostki gospodarczej jest zatem świadczenie usług bądź produkcja dóbr. Przedsiębiorstwo cechuje się odrębnością prawną, co oznacza że z kolei że jest ono jest ono samodzielnym podmiotem praw i obowiązków. Forma prawna przedsiębiorstwa wybierana i określana jest przez jego właścicieli (podmioty zarządzające przedsiębiorstwem).

Przedsiębiorstwo posiada odrębność organizacyjną, która oznacza, że działa ono w oparciu o sprecyzowane metody  i procesy organizacyjne, których celem jest zapewnienie sprawnego prowadzenia działalności.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje podział przedsiębiorstw ze względu poszczególne kryteria. Jednym ze sposobu podziału jest podział przedsiębiorstw ze względu na liczbę zatrudnianych pracowników. W tym kontekście wyróżnić można  zatem mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa małe, przedsiębiorstwa średnie oraz przedsiębiorstwa duże.

Ponadto z punktu widzenia formy własności wyróżnić można:
przedsiębiorstwa sektora publicznego (czyli przedsiębiorstwa stanowiące własność skarbu państw oraz przedsiębiorstwa komunalne) i przedsiębiorstwa sektora prywatnego czyli przedsiębiorstwa stanowiące własność osób fizycznych bądź osób prawnych oraz własność zagraniczną.  

Najogólniej mówiąc, zgodnie z art. 55 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest to zatem zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych służących do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo obejmuje zatem przede wszystkim nazwę (która jest sposobem na indywidualizację przedsiębiorstwa), własność (która obejmuje zarówno nieruchomości, ruchomości, a także urządzenia, materiały, wyroby i towary, oraz inne prawa rzeczowe), a także prawa (np. prawa wynikające z dzierżawy czy najmu), wierzytelności czy patenty itd…    

 

Komentarze: